szpilunia

40 tekstów – auto­rem jest szpi­lunia.

każdy z nas jest miłośni­kiem mądrości... W końcu kto nie lu­bi uda­wać ze wie wszystko 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 października 2011, 19:55

jeżeli są w ko­biecie ja­kieś cechy które Ci się nie po­dobają mu­sisz po pros­tu je zaakceptować 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 października 2011, 09:20

Sil­na ko­bieta zaw­sze stoi za suk­ce­sem mężczyzny... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 października 2011, 18:08

człowiek tyl­ko so­bie mu­si być wiernym... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 października 2011, 12:37

Ty chciałeś zab­rać mi wspom­nienia więc ja za­biorę Ci marzenia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2011, 07:25

człowiek się zmienia i z cza­sem ta­niec nie ma już znaczenia 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 października 2011, 17:49

My to trochę ta­kie okaz­jo­nal­ne społeczeństwo jesteśmy... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 października 2011, 18:05

Bóg każde­go z nas ob­darzył mózgiem cho­ciaż nie każde­mu ten mózg po­fałdo­wał tak sa­mo... Jed­nak pat­rząc na niektórych zaczy­nam wątpić w to, że mają na nim chodź jedną ma­lutką fałdke... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 października 2011, 12:14

Nikt in­ny nie zasługu­je bar­dziej na szczęście niż Ty więc upom­nij się o nie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 października 2011, 19:06

człowiek z de­finic­ji nie jest zły tyl­ko omylny 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 października 2011, 08:51

szpilunia

Zeszyty
  • . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpilunia

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność